Select Page

Unaprijeđenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split

Europski fond za regionalni razvoj – poveznica
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – poveznica
Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: ”Unaprijeđenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”
Ovim projektom prijavitelj direktno utječe na doprinos rješenju ključnog problema zdravstvenog sustava RH, te postavljenim ciljevima OPKK, a to je neučinkovitost trenutačnog sustava velikog broja akutnih pacijenata uslijed slabe opremljenosti i organiziranosti sustava dnevnih bolnica i kirurgija. Projektom će se opremiti 25 dnevnih bolnica te jedinica dnevna kirurgije KBC Split, što će sumarno značajno doprinijeti postizanju svih ključnih pokazatelja, a primarno smanjenju postotka akutnih pacijenata, te istovremeno povećanju broja pacijenata u dnevnim bolnicama i kirurgijama.
Razdoblje provedbe Projekta: od 24.08.2017. do 24.08.2020.
Ukupna vrijednost projekta: 68.673.870,00 kn
Iznos EU potpore: 50.000.000,00 kn
Cilj i Svrha projekta: – poveznica
Detaljni opis projekta: – poveznica
Kontakt osobe za više informacija:
prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, dr. med., e-mail: office@kbsplit.hr
Biljana Berda, univ. spec. oec., e-mail: bberda@kbsplit.hr
Marija Stapić, dipl. oec., e-mail: mstapic@kbsplit.hr
Jelena Gunjača, dipl. oec., e-mail: jgunjaca@kbsplit.hr
Ante Sunara, dipl. ing. građ., email: asunara@kbsplit.hr

OPĆI CILJ PROJEKTA:
Unaprijeđenje sustava i učestalosti korištenja dnevnih bolnica i dnevne kirurgije KBC Split kroz nabavku ključne opreme.

SVRHA PROJEKTA:
Svrha ovog projekta je unaprijeđenje rada sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split, nabavkom nove opreme, uslijed čega se očekuje smanjenje postotka prijema akutnih pacijenata KBC Split, te istovremeno porast postotka prijema pacijenata kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije, što predstavlja glavni rezultat projekta.

DETALJNI OPIS PROJEKTA:
KBC Split vodeća je i ključna bolnička ustanova Južne regije zdravstvenog planiranja prema Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih centara i općih bolnica u RH 2015.-2016., koja godišnje skrbi o 1.250.000 pacijenata kroz bolničku i ambulantnu skrb. Prema Nacionalnom planu, visok postotak akutnih bolesnika unutar cjelokupne populacije bolesnika bolničkog sustava dugoročno predstavlja prepreku povećanju profitabilnosti i učinkovitosti rada. Isto se posebice odnosi na nedostatke u funkcioniranju dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split uslijed tehničkih, organizacijskih, ali i prostornih te drugih podkapacitiranosti. Predloženi projekt sastavni je dio programa kojim se namjerava eliminirati navedene probleme. Uz opremanje odgovarajućom dijagnostičkom i drugom opremom koja je predmet ovog projekta, paralelno se rješava organizacijski ustroj i povezani administrativno financijski elementi. Projektni prijedlog može se smatrati iznimno značajnim i opravdanim, obzirom da značajno doprinosi ostvarenju ključnih indikatora OP KK.

Osim samog povećanja ukupnog broja postelja s 1.500 za akutne pacijente i 39 postelja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koliko ih je odobreno prema Mreži javne zdravstvene službe KBC Split u 2013. godini, projektom se planira povećati ukupan broj postelja (1.648 od 01. travnja 2015.), ali će se smanjit akutne postelje u korist dnevnih prijama u odnosu na 2013. (1.231 akutni, 269 dnevne bolnice, 148 palijativna skrb). Najveći doprinos projekta jest upravo u značajnoj izmjeni strukture bolničkih usluga i to u korist dnevnih prijama i obrade bolesnika, čime se poboljšava kvaliteta usluge ali i isplativost i održivost ukupnog sustava. Za usporedbu, ukupni broj prijema bolesnika u 2013. iznosio je 104.033 od čega 54.034 akutnih prijema (51.94%), te 49.999 prijema kroz dnevne bolnice (48.06%).
Ukupan broj prijema se u 2023. planira povećati na 119.094, od čega 49.309 akutnih postelja ili 41,40%, te 69.785 prijema kroz dnevne bolnice (58.60%).

Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i odjela dnevne kirurgije u sklopu razvoja dnevne kirurgije provodi se s ciljem usklađenja s “Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti”. Kako bi se zadržao i povećao broj usluga kroz dnevne bolnice izrađen je plan opremanja dnevnih bolnica u postojećim prostorima sljedećih organizacijskih jedinica: Klinici za unutarnje bolesti, Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinici za dječje bolesti, Klinici za kožne i spolne bolesti, Klinici za neurologiju, Klinici za psihijatriju, Klinici za plućne bolesti, Klinici za infektologiju, Klinici za kirurgiju, Klinici za dječju kirurgiju, Zavodu za neurokirurgiju, Zavodu za ortopediju i traumatologiju, Zavodu za urologiju, Klinici za ženske bolesti i porode, Odjelu za neonatologiju, Klinici za očne bolesti, Klinici za bolesti ORL s kirurgijom glave i vrata, Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju, Klinici za onkologiju i radioterapiju, Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom. Ovim projektom obuhvaćena je cjelokupna dijagnostika (RTG, laboratorijska dijagnostika, mikrobiologija). Projekt je u skladu s ključnim strateškim dokumentima EU i RH, počevši od strategije Europa 2020, preko nacionalno najvažnije – Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. i to generalno kroz nekoliko strateških razvojnih pravaca (4.1, 4.2, te posebno 4.3. Povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava i 4.4. Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite i poboljšanje pokazatelja zdravlja). Predloženi projekt u skladu je s OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnom osi 8, tematskim ciljem 09, odnosno specifičnim ciljem 9a2-poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja kroz smanjenje postotka akutnih pacijenata te značajno doprinosi ostvarenju specifičnih pokazatelja cilja. Ciljna skupina projekta u prvom redu su krajnji korisnici – pacijenti koji se liječe u KBC Split, te zaposlenici KBC Split koji će provedbom ovog projekta unaprijediti svoj rad, dobiti pristup novoj opremi, poboljšati ukupne radne i prostorne uvjete te kapacitete bolnice za operativni rad.